GEBRUIKSVOORWAARDEN

New adVentures, Lda., gezeteld te Edificio Parque Oceano, Rua Dr. José Joaquim Almeida, N. 2 - 3 E, 2780-322 Oeiras, is, onder andere, actief als informatiedienst.

Deze dienst wordt geleverd door middel van meerdere websites die eigendom zijn van het bedrijf.

Onze e-maildienst voorziet erin jou (hierna te noemen ‘de gebruiker’) dagelijkse content updates van de New adVentures website te sturen.

De marketing dienst waarin New adVentures, Lda. omvat het versturen van exclusieve aanbiedingen van onze partners aan onze gebruikers.

Zowel de e-maildienst als de marketingdienst geralteerd aan deze website zijn gebonden aan de volgende algemene voorwaarden.

In dit document wordt de overeenkomst tussen de gebruiker en New adVentures, Lda uiteengezet.

1. Dienstomschrijving

De e-mailmarketingdienst omvat het versturen van informatie, reclame voor producten en diensten op basis de sociaal-demografische kenmerken van het gebruikersprofiel, mits expliciete toestemming voor het ontvangen van de e-mails is gegeven.

De gebruiker gaat akkoord met de volgende voorwaarden:

Het verstrekken van actuele, volledige en accurate informatie van de gebruiker, overeenkomstig het verzoek van de dienst.

Het bewaren en bijwerken van deze informatie.

De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat de door hem of haar verstrekte gegevens tijdens de inschrijving zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand waarin deze zullen worden verwerkt en beheerd.

Om gebruik te maken van de e-mail marketingservice van New adVentures, Lda dient de gebruiker het inschrijvingsformulier, te vinden op eenieder van de websites van New adVentures, Lda, volledig in te vullen. Hiermee ken je het bedrijf het recht toe om bepaalde informatie te verstrekken aan derden, zoals de inschrijvingsgegevens en de status van de gebruiker van de dienst.

Indien welke gebruikersinformatie dan ook onjuist blijkt, behoudt New adVentures, Lda zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen en de gebruiker toegang tot de dienst te ontzeggen.

Mits hiervoor expliciete toestemming van de gebruiker is gegeven, is het New adVentures, Lda toegestaan gebruikersgegevens te bewaren en te gebruiken teneinde gebruikers producten en diensten van New adVentures, Lda en andere organisaties aan te bieden.

De gebruiker begrijpt dat de tijdens de inschrijvingsprocedure verstrekte informatie wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen op de servers van New adVentures, Lda.

Het staat de gebruiker vrij om gebruik te maken van zijn recht tot toegang, recitificatie, annulering en bezwaar in verband met het verwerken van persoonlijke gegevens. Dit kan op de volgende manieren:

  • a) Via de “afmelden” link in onze e-mail berichten.
  • b) Via een e-mail naar info@starsinsider.com met als onderwerp ‘verwijderen’.
  • c) Per post: Edificio Parque Oceano, Rua Dr. José Joaquim Almeida, N. 2 - 3 E, 2780-322 Oeiras, Portugal
  • d) Per telefoon: + 351 21 114 24 96

2. Aansprakelijkheid

De risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de e-mail marketingdienst vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

New adVentures, Lda is niet verantwoordelijk voor het onvermogen om gebruik te maken van de dienst, voor onderbrekingen in het zakelijk verkeer of voor welke directe, indirecte, bijzondere, incidentele geleden gevolgschade dan ook (waaronder inkomensverlies).

New adVentures, Lda. garandeert niet dat de dienst aan de benodigdheden van de gebruiker voldoet, noch dat de dienst niet onderbroken zal worden of dat de dienst 100% veilig, stipt of foutloos is. Ook biedt New adVentures, Lda geen garanties met betrekking tot de juistheid en betrouwbaarheid van de opgedane informatie. New adVentures Lda biedt eveneens geen garanties wat betreft de correctie van de gebreken in de dienst.

Websites en e-mails van New adVentures zouden links naar externe websites die niet onderhevig zijn aan controle aan New adVentures Lda. kunnen bevatten.

Indien je deze externe websites bezoekt is het belangrijk om te onderkennen dat de makers van deze externe websites jou om jouw persoonlijke gegevens zouden kunnen verzoeken, in overeenstemming met hun eigen privacybeleid, dat zou kunnen afwijken van het privacybeleid van New adVentures, Lda.

Het is eveneens belangrijk op te merken dat websites en door New adVentures verzonden e-mails soms links naar websites gemaakt en beheerd door andere organisaties kunnen bevatten.

Aangezien deze websites geen eigendom zijn van het bedrijf, staan wij niet in voor de kwaliteit, geschiktheid of handelswijze van de bewuste websites. Onze relatie met dergelijke websites impliceert op geen enkele wijze onze goedkeuring voor de producten en diensten die op de websites in kwestie worden verkocht of aangeboden, noch zijn wij aansprakelijk voor de informatie die deze websites bevatten.

Er dient tevens te worden geconstateerd dat New adVentures, Lda onder geen enkel beding aansprakelijk is voor directe of indirecte schade of verliezen van de gebruiker of van derden als gevolg van onwettelijk gebruik van persoonlijke gegevens door andere bedrijven, ongeacht of New adVentures, Lda hier de oorzaak, of mogelijke oorzaak, van is.

Wij raden gebruikers dan ook aan om je gegevens aan geen enkele entiteit te verstrekken zonder alvorens het privacybeleid van de desbreffende entiteit te hebben geraadpleegd.

3. Wederverkoop of commercieel gebruik van diensten

Het gebruik van deze dienst is slechts voorbehouden aan abonnees en klanten (adverteerters of sponsors) van New adVentures, Lda. Gebruikers, sponsors en adverteerders komen overeen de diensten van New adVentures, Lda niet voor commerciële doeleinden aan te wenden of openbaar te maken, zonder de expliciete toestemming van New AdVentures.

4. Gedragsvoorschriften

Gebruikers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud berichten verstuurd met behulp van de dienst. Het recht op gebruik van de dienst van de gebruiker is onderhevig aan lokaal geldende voorschriften en reglementen.

De gebruiker gaat akkoord met het volgende: de dienst zal niet worden gebruikt voor illegale doeleinden; hij zal zich niet bemoeien met de systemen of netwerken die door de dienst worden gebruikt of deze uitschakelen; de gebruiker gaat akkoord met de naleving van voorschriften, regels en procuderes van de netwerken in directe verbinding met onze e-mail marketingservice.

New adVentures, Lda behoudt zich het recht voor op welk tijdstip dan ook de toegang van eenieder wiens gedrag niet strookt met deze algemene voorwaarden, tot de e-mail marketingdienst te blokkeren.

5. Vergoeding

Gebruikers komen overeen New adVentures, Lda. (waaronder haar dochterbedrijven, partners, bestuursleden en werknemers) niet aansprakelijk te houden voor welke vorderingen en rechtsgedingen, waaronder advocaatkosten voortvloeiend uit onjuist gebruik van de gebruiker van deze dienst, schending van deze overeenkomst, alsmede schending van intellectuele, industriële of anderszins gedefinieerde rechten van natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersonen.

6. Deelname of Lidmaatschap

Deelnemers mogen zowel corresponderen met adverteerders die hun producten en diensten door middel van onze e-mail marketingservice aanbieden, als deelnemen aan hun campagnes. Deze correspondentie of deelname aan campagnes, waaronder de levering van goederen en diensten, alsook betalingen of welke andere voorwaarden dan ook, garanties gerelateerd aan hun correspondentie of advertentiecampagnes dan ook mag slechts plaatsvinden tussen de gebruiker en de adverteerder. New adVentures, Lda is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor desbetreffende correspondentie en/of deelname aan activiteiten van de gebruiker en/of de adverteerder.

7. Algemene bepalingen

Deze overeenkomst is gemaakt krachtens de Grondwet van Portugal. Eventuele rechtsvorderingen dienen aanhangig te worden gemaakt aan de gerechtelijke instanties in Lissabon.De clausules in de Overeenkomst worden louter gebruikt voor het gemak van de partijen en zijn niet juridisch noch contractueel bindend.

8. Wijzigingen in dienstvoorwaarden

Door de bijzondere voorwaarden van de dienst en om te allen tijde adequate diensten te kunnen leveren, behoudt New adVentures zich het recht voor om de algemene voorwaarden van dit contract te wijzigen en de wijzigingen kenbaar te maken op de website

https://www.starsinsider.com.

9. Wijzigingen in de dienst

Om dezelfde redenen als beschreven als in clausule 8, behoudt New adVentures, Lda zich evenees het recht voor de e-mail marketingdienst deels of in zijn geheel te wijzigen of stop te zetten, zonder de gebruiker hierover vooraf te informeren. New adVentures is dan ook niet aansprakelijk voor het uitoefenen van het recht om de e-mail marketingdienst, met betrekking tot de gebruiker of welke derde partij dan ook, voortijdig te wijzigen of stop te zetten.

10. Beëindiging

Zowel de gebruikers als New adVentures, Lda kunnen de dienst op ieder tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. Zulks dient onmiddellijk te geschieden, wanneer ten minste één van de partijen dit wenselijk acht.

I

ndien de gebruiker het niet eens is met eender welke van de in deze overeenkomst gestipuleerde algemene voorwaarden of aanpassingen, of de gebruiker niet tevreden is met de inhoud of de e-mail marketingdienst, dan kan hij of zij op de volgende manier op ageren:

Stop met het gebruik maken van de dienstAnnuleer het abonnement op de dienstStel New adVentures op de hoogte van deze beslissing middels de in punt 1 van de in dit beleid beschreven methode.

Campo obrigatório

Blijf op de hoogte!


Het laatste tv, film, muziek nieuws en exclusieve content op entertainment gebied

Ik accepteer de algemene voorwaarden en condities.
Ik ontvang graag exclusieve aanbiedingen van partners (advertenties)

Je kan je altijd afmelden
Bedankt voor je inschrijving